Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Metod, värdegrund & mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Värdegrund och mål

Verksamhetsidé

Vårt mål att hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö. Vi skall vara den länk som tidigare fattats hos de människor som bor hos oss och som gjort att det tidigare gått snett på ett eller annat sätt i deras liv, eller på tidigare boenden. Vi utformar stödet på ett individuellt sätt och sätter den boende i centrum, inte våra egna rutiner.

När Sara startade upp Kung Rane vad det för att erbjuda ett boendealternativ som inte funnits tidigare. Det skall vara ett boende som tränar intensivt på att den enskilde skall få leva ett självständigt liv.

Metod och värdegrund

På Kung Rane arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi försöker se och fokusera på det som fungerar för den enskilde. Vi ser på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Vi önskar att skapa en känsla av sammanhang, KASAM. Enligt den salutogena teorin består KASAM av delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom tydlighet i vårt boende med rutiner och förhållningsätt underlättar detta för de boende.

Genom att man som boende tillåts vara aktiv i sin egen miljö såsom städning, tvättning, trädgårdsskötsel, bilvård etc bibehåller den enskilde en meningsfullhet samt känsla av att vara behövd. Forskning har visat att om tillvaron uppfattas som begriplig, meningsfull och hanterbar finns grundläggande förutsättningar för psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande och livskvalitet.

Vi innehar ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi använder oss även av en systemisk grund där vi ser den enskildes nätverk som viktigt i den enskildes förändringsarbete. Vår föreståndare innehar en terapiutbildning i denna metod varav vår verksamhet grundar sig på dessa värderingar.
Vid återfall använder vi oss av återfallsprevention.

Mål för verksamheten:

  • Vi skall hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö.
  • Vi skall ge de personer som bor hos oss en tro på förändring.
  • Vi skall vara sista pusselbiten som fattas för att leva ett självständigt liv.

Vårt värdegrundsarbete

På Kung Rane arbetar vi regelbundet med personalgruppen och våra värdegrunder. Personalgruppen har bland annat regelbundna träffar där mål och värderingar diskuteras och förändras. Vi tittar också på personalens arbetsuppgifter och diskuterar hur och varför vi gör det vi gör. Detta för att skapa en samsyn hos personalen samt att skapa en meningsfull vardag för både de boende och för de anställda. Under det senaste året har vi också tagit hjälp av en extern coach för att stärka arbetsgruppen ytterligare.

Vid nyanställning eller vikarietillsättning finns ett introduktionsmaterial att tillgå som är noga utformat av befintlig personal. Detta för att skapa en trygghet hos de boende att all personal har samma grund att utgå ifrån.

Vi satsar regelbundet på både individuell och gemensam fortbildning för personalen som bygger på önskemål ifrån deras medarbetarsamtal vilka genomförs varje år. Vi har förhandlade lönekriterier som innebär att vi tillämpar individuell lönesättning, vilket i sig skapar demokrati och inflytande ifrån personalen.

Ledord

Alla behöver olika

Respekt

Individualitet

Delaktighet

Möjliggörande